KJØPSVILKÅR

1. Avtalen 
 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp- lysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er av- talt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbe- stemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
 
2. Partene
 

Selger er:
Kachu Cosmetics 
kachucosmetics@gmail.com
Orgnr. 918525033,  og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.) 
 
3. Pris
 
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inklu- derer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.
 
4. Avtaleinngåelse
 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fore- kommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
 
5. Betalingen
 

Betalingen gjøres via:

15039033000- bank overføring til
- Eller via Vipps til 101589; MICAELA MULATERO.
Dersom betalingen ikke blir gjennomført, eller vi ikke hører noe fra vedkommende innen 1 time vil bestillingen automatisk bli kansellert.
 
6. Levering
 
Bestillinger blir vanligvis sendt innen 24 timer på hverdager. I noen tilfeller kan det ta 1-2 dager ekstra. Vi gjør vårt beste for å holde leveringstiden så kort som mulig.
 
7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han har fått varene levert i tråd med punkt 6.
 
8. Angrerett
 
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

  Meldingen må være skriftlig via e-post.. Innen den tiden må kjøper ha sendt en melding om bruk av angreretten. har kjøperen 14 dagers angrerett etter at varen er mottattEtter angrerettloven
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funk- sjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Unntak
Det er ikke angrerett på varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygieniske årsaker og hvor forseglingen er brutt etter levering. (Jf. Angrerettlove § 22). Det vil si at alle ferskvareproduktene våre kan ikke returneres hvis de har blitt brukt eller om forseglingen (papiret og/eller klistremerket) er åpnet. For eksempel sjampoer, såper og balsam. 
 
9. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjø- perens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendig- hetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyl- lelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
 

• Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyl- lelse dersom det foreligger en hindring som selge- ren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 

• Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leverings- tidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggs- fristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
 

• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unn- gått, eller overvunnet følgene av.
 
10. Mangel på varen -kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
 
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
 

• Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomfø- ringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.
 

• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne- bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
 

• Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.
 
11. Garanti 
 
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inne- bærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.
 
12. Personopplysninger
 
I tråd med personopplysningsloven vil vi kun innhente og lagre personligeopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre salget og forsendelsen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
 
13. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.
Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.